Hier komt de presentatie van de ondernemer van het jaar 2018!

EEN DRIEBERGEN VOOR EN DOOR DE ONDERNEMERS

Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen als BIZ) is een uniek instrument voor ondernemers en vastgoedeigenaren om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van winkelgebieden of bedrijventerreinen om te slaan over alle belanghebbenden en zo de basis voor de samenwerking te verbeteren. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van degenen die mee betalen met de BIZ instemmen. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdrage aan de BIZ te innen. Het bestuur van de BIZ Driebergen (BIZ 3B) informeert de gemeente door het jaarlijks toezenden en bespreken van de rekening en de begroting.

0
Bedrijven
0
Nieuwe ideeen
0
Gecombineerde winkelgebieden

Het plan BIZ bestaat uit een beschrijving van de volgende onderdelen:

Winkelgebieden en inrichting

Traaij

Waar?

Winkelstraat

De Sluis

Waar

Winkelcentrum

Kerkplein

Waar

Historisch kerkplein

Hoofdstraat

Waar

Van Snelweg A12- Rotonde Horstlaan

Het doel van de BIZ 3B is om de samenwerking in de diverse winkelgebieden te stimuleren. Ervoor te zorgen dat de andere winkelgebieden optimaal betrokken worden en als gelijkwaardige partner kunnen deelnemen in de BIZ 3B. Activiteiten en evenementen zullen gecombineerd worden en aanvullend werken.

In de uitvoeringsovereenkomst BIZ 3B wordt het gebied nader omschreven.

De activiteiten van de BIZ 3B zijn gericht op het verbeteren van de openbare ruimte in het gebied. De marketing, promotie en evenementen die de vereniging uitvoert dienen ter verbetering van het ondernemersklimaat en zijn gericht op het collectieve en publieke belang. Met ontplooien van het evenementenprogramma in het openbare gebied wordt het winkelgebied collectief gepromoot. Door het aantrekken van publiek ontstaat een positieve impuls, die de economische leefbaarheid en het ondernemersklimaat bevordert.
Om het gebied aantrekkelijk te maken wordt een scala van activiteiten ontwikkeld. Enerzijds gaat het om een verbetering van de uitstraling van de openbare ruimte. Anderzijds gaat het om acties en evenementen ter verbetering van het economische leefklimaat.

Ter verbetering van de openbare ruimte worden in de zomermaanden ca. 150 bloembaskets opgehangen aan lantaarnpalen en andere daartoe geplaatste palen, waarbij deze bloembaskets door de leverancier worden onderhouden en van water voorzien. Hiermee wordt bereikt, dat Driebergen-Rijsenburg er fris, vrolijk en aantrekkelijk uit ziet.
Ter verbetering van de uitstraling van de openbare ruimte tijdens de donkere periode van het jaar wordt feestverlichting opgehangen in de diverse winkelgebieden en straten van Driebergen-Rijsenburg. De verlichting was in het verleden gebaseerd op gloeilampen. Er is inmiddels een overstap naar led-verlichting gemaakt. Deze milieuvriendelijke investering dient de duurzaamheid.
De vereniging BIZ 3B wil een bijdrage leveren om het gebied te versieren bij diverse activiteiten, zoals Koningsdag, Speciale Nederlandse voetbal gelegenheden en/of het Bevrijdingsdag
De Gemeente Utrechtse Heuvelrug is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte in het winkelgebied en voor het actueel houden van het straatmeubilair. De BIZ 3B zal actief meedenken en ondernemers en burgers stimuleren tot het aantrekkelijk en schoon houden van de diverse openbare ruimten.
De BIZ 3B draagt zorg voor het schoon achterlaten van het gebied na activiteiten en evenementen.
Indien winkels leeg komen te staan, is de eigenaar van het pand verplicht om mee te werken met bedrijven zoals windowdresser.eu. Hiermee dragen wij zorg voor een aantrekkelijk straatbeeld bij leegstand.
De BIZ bijdrage wordt ook geheven indien het pand leeg komt te staan. Het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris kunnen een besluit nemen over een refund aan de eigenaar in bepaalde omstandigheden.

Evenementen en Activiteiten

Ter verbetering van het (economische) leefklimaat worden jaarlijks diverse activiteiten, acties en evenementen uitgevoerd. Bij het organiseren zijn de onderstaande aandachtspunten voor de BIZ 3B van cruciaal belang:

Het bestuur van de BIZ 3B maakt ieder jaar een activiteiten kalender. In overleg met bestuur en met de ondernemers wordt er initiatief genomen voor de diverse activiteiten en evenementen. De activiteiten kalender wordt gecommuniceerd naar de overige kernen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en naar de aangrenzende dorpen.

De activiteiten zijn te verdelen in:

Het bestuur van BIZ 3B zal inspelen op de wensen en behoeften van zowel de burger als de ondernemers met betrekking tot het aanpassen van de activiteiten of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Alle activiteiten en evenementen zijn gericht op het verbeteren van de relatie burger – ondernemer.

De ondernemers worden in de Algemene Ledenvergadering geïnformeerd over de jaarkalender van activiteiten.

 

 

Het bestuur BIZ 3B heeft de vrijheid om flexibel om te gaan binnen de diverse thema’s.. Er kan zodoende gevarieerd worden in de activiteiten zonder hier telkens de begroting voor te hoeven bijstellen. Bovendien kan het bestuur de ledenvergadering zo nodig per jaar wijzigingen op de begroting voorleggen voor instemming. Daarbij is de voorwaarde ook die wijzigingen passen binnen de randvoorwaarden van de wet BIZ en het gemeentelijk beleid en dat er binnen de begroting financiering voor beschikbaar is.

Communicatie en marketing

Het bestuur van de BIZ 3B ontplooit alle activiteiten die wervend en activerend zijn voor de diverse winkelgebieden. Promotie en marketing staan hoog op de lijst van activiteiten.

De vereniging BIZ 3B onderhoudt de communicatie tussen de vereniging en:

Tevens wordt communicatie met organisaties zoals het Dorpsnetwerk onder de aandacht gebracht. De vormen van communicatie zullen continue bewaakt worden en aangepast worden aan de dan geldende vormen en normen.

De website van de vereniging zal actief bijgehouden worden. Het is een aandachtspunt om de communicatie met bovengenoemde relaties interactiever te maken.
Er wordt zorg gedragen voor een actuele content van de site.

Het bestuur van de vereniging BIZ 3B organiseert voor de leden de volgende activiteiten:

  • Algemene ledenvergadering – minimaal 2 x per jaar
  • Netwerk bijeenkomsten
  • Lezingen en opleidingen (BHV, ontslagrecht etc)
  • Inhuren van kennis en kunde ten behoeve van de leden

Biz bijdrage en Biz subsidie

1

400,-Per jaar
  • Ondernemers binnen de zone

2

1501e Kalenderjaar
  • Startende bedrijven

3

150Per jaar
  • Vrienden van de Biz3B

Even voorstellen..

Ina Smit Roest
Ina Smit RoestVoorzitter biz3B
Ina Smit is eigenaresse en oprichtster van schoonheidssalon The Look aan de Traaij. Zij heeft -vanwege haar professie- oog voor detail maar heeft ook bewezen dat zij weet wat ondernemen is, zoals uit de groei van haar bedrijf is gebleken. Ina Smit is zeer betrokken bij de Traaij als winkelgebied en verzorgt dan ook diverse PR-activiteiten voor de Biz3B. Ze is van mening dat de ondernemers het ‘met elkaar moeten maken’ en zich niet op een eigen eilandje moeten verschansen. Ina Smit vindt het erg prettig dat de Biz3B op een actieve wijze naar buiten treedt en draagt daarbij ook graag zelf ideeën aan.
Geo Prins
Geo PrinsSecretaris biz3B
Floris Andriessen
Floris AndriessenPenningmeester biz3B
Hans Van Vugt
Hans Van VugtVice-Voorzitter biz3B
Hans van Vugt heeft tijdens zijn jarenlange succesvolle ondernemerschap een enorm netwerk opgebouwd van zakenrelaties, vrienden, kennissen en andere connecties. Wijd en zijd staat hij bekend als een aimabel en daadkrachtig persoon die uitstekend op de hoogte is van wat er leeft in Driebergen-Rijsenburg. Als actief ondernemer had hij nauwelijks de tijd om een bestuursfunctie te vervullen, maar nu hij daarmee gestopt is wendt hij zijn kennis, ervaring en zijn omvangrijke netwerk vol overgave aan om Driebergen op de kaart te zetten. Hans van Vugt bruist van de ideeën en richt zich vooral ook op samenwerking met andere organisaties om de samenbinding van het dorp te bevorderen.
Ralph van den BurgBestuurslid biz3B

Biz3B is er voor U!

met betere zichtbaarheid, veiligheid en online acmpagnes

Meer weten?